[Číslo 29/2010]       [Číslo 30/2010]

Obsah č. 29/2011

ÚVODNÍK
Ohlédnutí za rokem biodiverzity a co dál

TÉMA
Vojtěch Stejskal: Právní prostředky ochrany biologické rozmanitosti
Jiří Zicha: Právní problematika ochrany biodiverzity

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY V ČR
Nález Ústavního soudu ČR č. 256/2010 Sb. – zamítnutí návrhu skupiny senátorů na zrušení § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb.

RECENZE A ANOTACE
Úvod do biologie ochrany přírody

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – červen 2011
Sbírka mezinárodních smluv leden – červen 2011

Celý text


Obsah č. 30/2011

ÚVODNÍK
Velké jubileum malého časopisu

TÉMA
Zuzana Adameová: Účast veřejnosti v procesu EIA – případ České republiky
Vojtěch Stejskal: K účastenství občanských sdružení ve stavebním řízení a možnosti podat žádost o odkladný účinek žaloby
Hana Müllerová: Ochrana životního prostředí v nové maďarské ústavě
Lenka Scheu: Trestněprávní problematika v ochraně přírody
Jana Prchalová: Právní otázky evidence psů

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Hana Müllerová: Nové zdroje informací v právu životního prostředí aneb vyznáte se v nepřehledném světě databází?
Veronika Tomoszková: Annual Conference on European environmental law 2011
Veronika Tomoszková – Zuzana Adameová: Konflikty v oblasti ochrany životního prostředí
Vojtěch Stejskal: Ruské právo životního prostředí

OKNO DO UNIVERZITNÍHO PROSTŘEDÍ
Vojtěch Stejskal: Odborná praxe v neziskových organizacích v oblasti životního prostředí

RECENZE A ANOTACE
Helena Doležalová: Beyond the Carbon Economy - Energy Law in Transition

JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Stejskal: Rozhodnutí o předběžné otázce C-240/09 - Lesoochranárske zoskupenie VLK vs. MŽP Slovensko

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY V ČR
Martina Franková: Rozhodnutí NSS 1 As 43/2011-53 - postavení účastníka řízení o vydání integrované povolení

PŘEHLED NOVÉ JUDIKATURY
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv: červenec 2011 – prosinec 2011

ZÁSADY RECENZNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI ČASOPISU
ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Celý text