[Číslo 31/2012]       [Číslo 32/2012]

Obsah č. 31/2012

ÚVODNÍK
Velké novinky v právu životního prostředí 2012

TÉMA
Zdeněk Horáček: Prosazování veřejného zájmu na ochraně životního prostředí
Veronika Tomášková: Právní úprava národních parků v Itálii
Vojtěch Stejskal: Právní aspekty sporů o kácení stromů napadených kůrovcem v Národním parku a Ptačí oblasti Šumava

NÁŠ HOST
Adam Habuda: Formy ochrany přírody v polském právu a právní vědě

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Zpráva z konference „First Contemporary Challenges of International Environmental Law“
Mezinárodní konference „Evropské právo v oblasti ochrany klimatu“

RECENZE A ANOTACE
Recenze na publikaci: Jindřich Psutka - Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

JUDIKATURA ČR SOUDŮ
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR: právo na příznivé životní prostředí a aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy, jímž se vydává návštěvní řád Národního parku Šumava

JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Postoje Soudního dvora EU ke komerční výstavbě v národních parcích

PŘEHLED NOVÉ JUDIKATURY
Sbírka zákonů: leden 2012 – červen 2012

ZÁSADY RECENZNÍHO ŘÍZENÍ V ČASOPISU
ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Celý text


Obsah č. 32/2012

ÚVODNÍK
Právní úprava ochrany ovzduší od roku 2012

TÉMA
Libor Dvořák: Historie legislativy na ochranu ovzduší na území ČR
Veronika Tomášková: Nový zákon v oblasti ochrany ovzduší
Jiří Morávek: Nový přístup k imisním limitům
Kurt Dědič: Směrnice o průmyslových emisích v novém zákoně o ochraně ovzduší
Jan Slavík: Směrnice o průmyslových emisích a její transpozice v oblasti integrované prevence
Martin Tužinský: Oblast teplárenství ve vztahu k ochraně ovzduší po přijetí nového zákona
Michala Křečková: Nízkoemisní zóny jako nový nástroj zlepšení kvality ovzduší
Linda Vonásková: Dotace v oblasti ochrany ovzduší
Ondřej Vícha: Nová právní úprava zachytávání, přepravy a ukládání oxidu uhličitého
Pavla Bejčková: Zamyšlení nad fungováním evropského systému emisního obchodování na počátku třetího obchodovacího období
Jana Borská: 25 let Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Stejskal: Rozhodování Soudního dvora EU ve věci překračování mezních hodnot koncentrací PM10 ve vnějším ovzduší

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Veronika Solisová: Odpovědnost v právu životního prostředí

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv: červen 2012 – prosinec 2012

Celý text