[Číslo 33/2013]       [Číslo 34/2013]

Obsah č. 33/2013

ÚVODNÍK
Několik kulatých výročí

TÉMA
Lucie Procházková: Právní ochrana životního prostředí a lidského zdraví před účinky vybraných fyzikálních faktorů
David Hejč: Nízkoemisní zóny pod pokličkou

INFORMACE O NOVÉ LEGISLATIVĚ
Petra Humlíčková: Stručné poznámky k „velké“ novele Stavebního zákona

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY V ČR
Jaromír Kyzour: Žalobní legitimace občanského sdružení podle § 65 odst. 1 s.ř.s.,právo na příznivé životní prostředí, posuzování záměrů v lokalitách NATURA 2000
Ondřej Vícha: Příslušnost soudů k rozhodování o žalobách proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Zpráva o vědecké konferenci „Právní zásady ochrany životního prostředí v souvislosti s hospodařením s nerostným bohatstvím“

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv: rok 2013

Celý text


Obsah č. 34/2013

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal:Nová vláda, nová naděje?

TÉMA
Helena Doležalová:Právní úprava regulace šíření invazních nepůvodních druhů rostlin a živočichů

NÁŠ HOST
Wojciech Radecki: Právní otázky rituální porážky zvířat v polském právu

INFORMACE
Handrij Härtel & Michael Hošek:EUROPARC Federation – „hlas evropských chráněných území“

RECENZE A ANOTACE
Hana Müllerová, Vojtěch Stejskal: Ochrana zvířat v právu

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Výroční zpráva o činnosti České společnosti pro právo životního prostředí za rok

Celý text