[Číslo 35/2014]       [Číslo 36/2014]

Obsah č. 35/2014

ÚVODNÍK
Milan Damohorský

TÉMA
Hana Müllerová: Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník
Jiří Zicha, Oldřich Hájek: Právní souvislosti legislativy Evropské unie ve vztahu k Operačnímu programu Životní prostředí v České republice
Jiří Plachý: Postavení Vlády České republiky v procesu povolování výjimek ze zákazů ve zvláště chráněných územích

AKTUÁLNĚ
Lukáš Krejčík a Jiří Pokorný: 161. Žofínské fórum – České zemědělství a reforma Společné zemědělské politiky

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Profesor Wojciech Radecki obdržel doktorát honoris causa
Osobnost a dílo Prof. Dr. Wojciecha Radeckého
Konference „Second contemporary challenges of international environmental law conference“

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Ústavní soud ČR přiznal občanskému sdružení (spolku) aktivní žalobní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu obce

RECENZE A ANOTACE
Odpovědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy
Vodní zákon s komentářem

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2014 leden-květen
Sbírka mezinárodních smluv 2014 leden-květen

Celý text


Obsah č. 36/2014

ÚVODNÍK
Právo životního prostředí v roce 2014

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Jubileum docenta Milana Pekárka

TÉMA
Ondřej Vícha, Barbora Víchová: Právní aspekty ochrany životního prostředí při zadávání veřejných zakázek
Hana Müllerová: Lidské právo na ochranu zdravého životního prostředí v Belgii: trocha inspirace pro české stojaté vody
Martina FrankováPrávní úprava chráněných území na ochranu přírody do roku 1956
Tereza Snopková: Případová studie k úniku odpadních vod z městské kanalizace přímo do povrchových vod

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
15. let česko-polsko-slovenských konferencí práva životního prostředí

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Aktivní legitimace občanského sdružení (spolku) k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy

RECENZE A ANOTACE
Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries
Environmental Law in EU, 7. edition
Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2014 – květen – listopad
Sbírka mezinárodních smluv 2014 – květen – listopad

Celý text