[Číslo 47/2018]       [Číslo 48/2018]       [Číslo 49/2018]       [Číslo 50/2018]

Obsah č. 47/2018

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal:Rok 2018 – co přinese pro ochranu lidských práv a životního prostředí?

AKTUÁLNĚ
Akademické stanovisko k novele stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné zákon o ochraně přírody a krajiny

VĚDECKÁ TÉMATA
Jiří Zicha a Eliška Rolfová: Aktuální vývoj právního rámce využívání genetických zdrojů
Lenka Scheu: Ochrana životního prostředí a úprava vnitřního trhu Evropské unie
Nikola Jílková:Zrušení povolení podle zákona o vodovodech a kanalizacích i jako správní tres
Sabina Baronová:Kulturní památka a vybrané aspekty jejího vztahu k životnímu prostředí na příkladu otáčivého hlediště v Českém Krumlově

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: Píseň borovic: Stanovení finanční náhrady za škodu na životním prostředí podle Mezinárodního soudního dvora

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Bezúhonnost myslivecké stráže a omezení vlastnického práva územní rezervou – ústavněprávní implikace

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Lucia Čerňanová, Matúš Michalovič: Správa z Medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2018“, Sekcia environmentálneho práva

RECENZE A ANOTACE
Komentář k zákonu o ochraně ovzduší

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Významné půlkulatiny prof. Milana Damohorského

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – březen 2018

Celý text


Obsah č. 48/2018

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal:Paradox

VĚDECKÁ TÉMATA
Eva Mazancová: Velkoplošná územní ochrana přírody v České republice a vybraných evropských zemích z právního pohledu
Olga Svobodová: K vyplácení náhrad za škody způsobené kormoránem velkým v letech 2018–2020

NÁŠ HOST
Wojciech Radecki, Jerzy Rotko: Role soudů a tribunálů v ochraně životního prostředí v Polsku

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Právo na informace o životním prostředí v judikatuře Ústavního soudu ČR

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Stejskal: Soudní dvůr EU odsoudil Polsko a Maltu za dva závažné případy porušení směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Alena Chaloupková: 17 rozvojových cílů udržitelného rozvoje – mezinárodní studentský seminář v NP České Švýcarsko

RECENZE A ANOTACE
Komentář k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí
Certifi kované metodiky: Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les. Prosazování ochrany kulturních hodnot v procesech územního plánování – územní plán. 1. vydání
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva
Cena Josefa Hlávky pro knihu o mokřadech

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů duben – červen 2018
Sbírka mezinárodních úmluv leden – červen 2018

Celý text


Obsah č. 49/2018

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Suchá hlava

VĚDECKÁ TÉMATA
Petra Jánošíková: Daňověprávní aspekty ochrany životního prostředí: Daň z nemovitých věcí
Václav Petrmichl: Vyhlašování maloplošných zvláště chráněných území dle zákona o ochraně přírody a krajiny
Aleš Mácha: Přístup do krajiny a náhrada škody

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Nová právní úprava národních parků je ústavně konformní

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka, Jana Nováková: Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí: Obecný a veřejný zájem v judikatuře ESLP a SDEU

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA Z OBLASTI SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
Martina Franková: Právní povaha závazných stanovisek vydávaných pro souhlasy podle stavebního zákona aneb nad dvěma rozsudky Nejvyššího správního soudu

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Vojtěch Stejskal, Tomasz Bojar-Fijalkowski: 19. ročník tradiční česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí
Cena Josefa Vavrouška pro studenty katedry práva životního prostředí PFUK

RECENZE A ANOTACE
Recenze: Hana Müllerová Právo na příznivé životní prostředí: Zkušenosti vybraných evropských zemí a návrhy pro budoucí uplatňování v ČR

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů červenec – září 2018

Celý text


Obsah č. 50/2018

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Padesát

NÁŠ HOST
Daria Danecka, Wojciech Radecki: Základní myšlenky nového polského vodního zákona z 20. července 2017

VĚDECKÁ TÉMATA
Vojtěch Bašný: Právní úprava trvale udržitelného hospodaření v lesích v EU
Jan Andreska, Dominik Andreska: K vývoji právní ochrany výra velkého (Bubo bubo) v českých zemích

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Ústavní soud ČR zamítl ústavní stížnost obce Nové Heřminovy

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: Kolik stojí spravedlnost? Zpoplatnění účasti veřejnosti pohledem soudní judikatury SDEU a ESLP

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA Z OBLASTI SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
Martina Franková: Právní povaha závazných stanovisek vydávaných pro souhlasy podle stavebního zákona aneb nad dvěma rozsudky Nejvyššího správního soudu

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Martina Franková: Zpráva o konferenci: 5. konference práva životního prostředí EU – Čína „Zelené právo, ekonomické nástroje a trestné činy proti životnímu prostředí“

RECENZE A ANOTACE
Recenze: Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náležitostí a podmínek samostatného výkonu profese.

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů září – prosinec 2018
Sbírka mezinárodních smluv červenec – prosinec 2018

Celý text