[Číslo 3/2002]      [Číslo 4/2002]       [Číslo 5/2002]      [Číslo 6/2002]

Obsah č. 3/2002

Úvodník
Konference 1.České dny práva životního prostředí (Milan Damohorský)

Téma
Nové právo životního prostředí přijaté v letech 2000 až 2001 s výhledem k referenčnímu datu vstupu České republiky do Evropské unie (Dana Římanová)
Aktuální vývoj horizontální legislativy v právu životního prostředí (Martina Franková)
Potřebujeme zákon o životním prostředí? (Eva Kružíková)
Harmonizace českého práva životního prostředí s legislativou ES (Současná situace a hlavní problémy) (Hana Müllerová)
K novému vodnímu zákonu (Jaroslav Krecht)
Vodní toky podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (Jaroslava Nietscheová)
Problematika transpozice a implementace předpisů EU v oblasti ochrany přírody a krajiny, konkrétně směrnice Rady č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Alena Vopálková)
Příprava novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Jana Prchalová)
Několik úvah nad novou právní úpravou nakládání s odpady, kterou přináší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) (Helena Dobiášová)
Nový zákon o obalech vstoupil v účinnost (Hana Müllerová)

Zprávy ze Společnosti

Recenze a anotace
Přehled aktuální legislativy v oblasti práva životního prostředí
Pokyny pro autory
Pozvánka na výstavu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů

Celý text


Obsah č. 4/2002

Téma
Postavení mezinárodních smluv po novele Ústavy ČR (Pavel Šturma)
(Téměř) nekonečný příběh nového správního řádu (Pavel Černý)
Potřeba a perspektivy právní ochrany zemědělského půdního fondu (Jaroslav Drobník)
Nová právní úprava ochrany ovzduší (Svatomír Mlčoch)
Několik poznámek k novému zákonu o odpadech z pohledu obcí (Josef Vedral)
Komunální odpad v novém zákoně o odpadech (Filip Dienstbier)
Zákony na ochranu životního prostředí a institut komplexních pozměňovacích návrhů (Magdalena Zralá)
Nový právny nástroj na potláčanie kriminality na úseku ohrozených voľne žijúcich organizmov v slovenskom právnom poriadku (Ján Zuskin)
Nová právní úprava ochrany přírody ve Spolkové republice Německo (Martin Smolek)
Držení handicapovaných jedinců zvláště chráněných druhů živočichů (Vojtěch Stejskal)

Rozhovor se zahraniční osobností
Prof. Alexandre Kiss

Z vědeckého života
Kolokvium na téma "Implementation and enforcement of international environmental law"

Informace
Nová úprava trestných činů proti životnímu prostředí schválena
EUR - OP a evropští vydavatelé na loňském frankfurtském knižním veletrhu
Cena Michela Despaxe
Oficiální webové stránky NATURA2000 zprovozněny

Zprávy ze Společnosti
Recenze a anotace
Judikatura týkající se práva životního prostředí
Přehled aktuální legislativy

Celý text


Obsah č. 5/2002

Úvodník
Právně povodňové poznámky (Milan Damohorský)

Téma
Škody na životním prostředí - řešení, realita a perspektivy (Petr Petržílek, Eva Tylová, Ondřej Vícha, Tomáš Hájek)
Úvod do ekoterorismu (Veronika Bílková)
Ochrana biodiverzity ve využívaném světě: ekologické a právní aspekty (David Vačkář)
Několik stručných úvah nad novým zákonem o ovzduší z pohledu obcí (Josef Vedral)
Zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem po tzv. pražské novele zákona o odpadech (Filip Dienstbier)
Několik poznámek k pozemkovým úpravám a ochraně životního prostředí (Ivana Průchová)
Problematika ochranných pásem zvláště chráněných území (Zdeněk Hokr)
První zákon o státní ochraně přírody (Marie Maršáková)

Zaznamenali jsme
Programové prohlášení vlády

Z vědeckého života
Návštěva profesora Machada
Mezinárodní konference o ochraně ovzduší v Ostritz - St. Marienthal

Informace
Výstava o nelegálním mezinárodním obchodu s ohroženými druhy
Mezinárodní akademie ochrany přírody na ostrově Vilm
Konference pořádané ČSPŽP
Recenze a anotace
Přehled aktuální legislativy

Celý text


Obsah č. 6/2002
Téma
Šestý akční program Evropského společenství pro životní prostředí: "Životní prostředí 2010: naše budoucnost je v našich rukou" (Martin Smolek)
Zákon o integrované prevenci a jeho první prováděcí předpis - vyhlášky č. 554/2002 Sb. (Tereza tichá)
Nový zákon o ochraně prírody a krajiny v Slovenskej republike (Soňa Košičiarová)
Český ráj to na pohled (Milan Damnohorský)
Příprava vzniku oblastí ochrany ptactva SPA podle směrnice Rady č. 79/409/EHS v České republice (Vojtěch Stejskal)
Ještě jednou k držení handicapovaných jedinců zvláště chráněných druhů živočichů (Hana Malá)

Zaznamenali jsme
Světový summit o udržitelném rozvoji Johannesburg 2002
Johannesburgská deklarace o udržitelném rozvoji
Charakteristika obsahu Implementačního plánu přijatého na Summitu v Johannesburgu
Světový summit o udržitelném rozvoji - Implemeentační plán

Z věděckého života
Mezinárodní kongerence k 10. výročí založení Ústavu pro ekopolitiku
Třetí ročník česko-polsko-slovenské konference environmentálnígho práva

Judikatura týkající se práva životního prostředí
K rozhodování podle § 47 zákona o obalech (Michal Sobotka)
Recenze a anotace
Přehled nové legislativy

Celý text