[Číslo 7/2003]       [Číslo 8/2003]       [Číslo 9/2003]       [Číslo 10/2003]

Obsah č. 7/2003

TÉMA
Jan Komárek: Aktivní legitimace neprivilegovaných žalobců v řízení o žalobě na neplatnost aktů orgánů EU ve věcech životního prostředí
Svatomír Mlčoch: Nad návrhem směrnice ES o ekologické odpovědnosti
Thomas Müller: Zkušenosti SRN z právní úpravy záloh na plechovky
Rudolf Novák: Myslivecká legislativa ve státech EU
Petr Petržílek: Stav plnění legislativních úkolů ve vztahu k Programovému prohlášení vlády ve stanoveném období (červenec 2002-únor 2003) a Plán legislativních prací vlády, včetně jeho výhledu
Martin Říha: Aktuální stav příprav nové právní úpravy pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí v kontextu s přípravou nového stavebního zákona
Tereza Tichá: Zákon o integrované prevenci ve vztahu k některým dalším právním předpisům
Jana Prchalová: Nový právní předpis EU o ochraně životního prostředí prostřednictvím trestního práva

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Konference 2. České dny práva životního prostředí
Třetí valná hromada ČSPŽP

SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE Dvacet let vzniku I. D. L. I.

INFORMACE
Green Week - Semaine Verte 2003

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Omezení obchodu z důvodu veřejného zájmu na ochraně životního prostředí ve světle analýzy rozhodnutí Evropského soudního dvora
Asociace M.E.S.U.R.E.
Švýcarská společnost pro právo životního prostředí

GALERIE OSOBNOSTÍ Mario Molina

ZAZNAMENALI JSME Ochrana životního prostředí v brazilské ústavě Světový summit o udržitelném rozvoji - Implementační plán

JUDIKATURA TÝKAJÍCÍ SE PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 8/2003

TÉMA
Helena Čížková: 5. ministerská konference Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů „Životní prostředí pro Evropu“
Vojtěch Stejskal: Zoologické zahrady mají vlastní zákon
Veronika Langrová, David Hadroušek: Právní úprava kontroly v ochraně životního prostředí
Zdeněk Hokr: O zapisování zvláště chráněných území do katastru nemovitostí
David Vačkář: Od pandy k baktériím : přístup k biodiverzitě v mezinárodním právu
Libuše Vlasáková: Přistoupí Česká republika k Dohodě o ochraně africkoeuroasijských stěhovavých vodních ptáků?
Eva Kášová: K naturální kriminalitě
Eva Mazancová: Nejnovější právní předpisy v ochraně vod

NÁŠ HOST
Massimiliano Montini: TRADE AND ENVIRONMENT : AN ANALYSIS OF THE CONFLICTING INTERESTS AT STAKE IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Jana Zástěrová: Vědecké centrum Berlín pro bádání v sociálních vědách

ZAZNAMENALI JSME
Ochrana životního prostředí v návrhu smlouvy o Evropské Ústavě
Závazná část Plánu odpadového hospodářství České republiky

INFORMACE
Referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii
Nová národní přírodní památka – Zbrašovské aragonitové jeskyně
12. zástupce ČR na Seznamu světového dědictví UNESCO

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Letní škola práva životního prostředí, Barcelona, 14. – 18. 7. 2003
Konference Lesní právo v porovnání tří zemí : Německo – Polsko – ČR

JUDIKATURA TÝKAJÍCÍ SE PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Záznam údajů o odsouzení občana ČR v zahraničí za trestný čin proti životnímu prostředí do Rejstříku trestů ČR

RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 9/2003


Monotématické číslo
Ondřej Vícha: ANTARKTICKÉ PRÁVO
Mezinárodněprávní a vnitrostátní aspekty ochrany životního prostředí Antarktidy

Celý text

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4
Příloha 5
Příloha 6

Obsah č. 10/2003

TÉMA
Jan Plesník: Ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů v USA - pro a proti
Ondřej Vícha: Česká republika a antarktický smluvní systém
Jozef Tóth: Pripravovaná reforma štátnej správy na Slovensku a ochrana životného prostedia
Jana Zástěrová: Úprava práva na životní prostředí v brazilské ústavě z roku 1988 59

NÁŠ HOST
Patricia Vigni: THE ANTARCTIC TREATY SYSTEM AND ITS ENVIRONMENTAL ASPECTS

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Jana Zástěrová: U.N.I.T.A.R.

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Markéta Lindnerová: Přednáška Dr. Patricii Vigni - „Antarktický smluvní systém (včetně hledisek životního prostředí)“
Ondřej Vícha: 2. česko-rakouská konference SLUNCE 2003
Vojtěch Stejskal: Konference 8. Rakouské dny práva životního prostředí
Jana Zástěrová: Ochrana zvířat a welfare 2003 95

NÁZORY
Jan Komárek: Evropské právo životního prostředí v České republice
Martin Smolek: Několik poznámek ke stati JUDr. Komárka „Evropské právo životního prostředí v České republice“
Josef Vedral: Ještě k otázce právního režimu správy poplatku za komunální odpad podle § 17a zákona o odpadech

DOKUMENT
Veronika Bílková, Jana Zástěrová: Rezoluce C.E.D.E. o právu na životní prostředí 115

RECENZE A ANOTACE
JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY

Celý text