[Číslo 11/2004]       [Číslo 12/2004]       [Číslo 13/2004]       [Číslo 14/2004]

Obsah č. 11/2004

TÉMA
Ivana Hrušová: Problematika nakládání s komunálním odpadem

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
United Nations Environment Programme (UNEP) a jeho úloha v celosvětové ochraně životního prostředí
Poznámky z konference „Environmental Crime in Europe“

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Kontakty s francouzským ministerstvem pro životní prostředí

AKTUÁLNĚ
Legislativa z oblasti ochrany životního prostředí na lednové schůzi Senátu
Novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny opět do Parlamentu

NÁZORY
Ztotožnění soukromého zájmu s veřejným a další pokusy o vyšachování legislativy na ochranu přírody

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
Sankce za nesplnění požadavků rozhodnutí Evropského soudního dvora a směrnice č.76/160/EHS, o jakosti vod ke koupání

RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
REJSTŘÍK ROČNÍKŮ I - III (2001 - 2003)

Celý text


Obsah č. 12/2004

TÉMA
Veronika Langrová: Právní odpovědnost za správní delikty v ochraně životního prostředí
Jan Ondřej: Ochrana prostředí mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Mezinárodní studentský seminář: „Aktuální otázky pozemkového práva“
Studijní pobyt absolventů Školy lidských práv 2003 v Nizozemí
Konference o přístupu veřejnosti k soudům při ochraně životního prostředí a jiných veřejných zájmů

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Karolina Žákovská: Prof. John Bonine v Praze
Redakce: Valná hromada ČSPŽP + teze rozvoje
Jana Zástěrová: Zahraniční vztahy ČSPŽP v letech 2001 – 2003

AKTUÁLNĚ
Poslanecká sněmovna schválila Aarhuskou úmluvu

JUDIKATURA ESD
RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 13/2004

ÚVODNÍK
Milan Damohorský: O dobrých a špatných zprávách v ochraně životního prostředí

TÉMA
Vojtěch Stejskal: Ke směrnici o právní odpovědnosti za prevenci škody na životním prostředí a její nápravě
Josef Vedral: K některým zmocňovacím ustanovením v zákonech o ochraně životního prostředí
Jana Zástěrová: Komunitární právní ochrana před zoonózami (se zvláštním zřetelem na tzv. ptačí chřipku)
Veronika Tomášková: Týrání zvířat – nová právní úprava italského trestního zákoníku
Adéla Kudynová: Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Mezinárodní konference „Recent Developments in European Environmental Law“
Právní kliniky jako metoda výuky práva životního prostředí, seminář 16. – 17. 9. 2004, Novi Sad, Srbsko
Správa z vedeckej konferencie „Ochrana prírody a krajiny v právnej teórii a praxi“ vo Varíne
Zpráva ze semináře „Trestní prosazování práva životního prostředí“

VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE
Vybrané vzdělávací a výzkumné instituce v Belgii

INFORMACE
Rotterdamská úmluva z r. 1998 vstoupila v platnost Petrarca

AKTUÁLNĚ
Evropská Ústava

ZPRÁVY ZE SPOLEČNOSTI
RECENZE A ANOTACE
JUDIKATURA ESD
PŘEHLED LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 14/2004

Úvodník
LAUDATIO k 60. narozeninám Doc. JUDr. Ing. Milana Pekárka, CSc. (Milan Damohorský)
Pozdrav Milanu Pekárkovi (Petr Petržílek)

Téma
Poznámka k právní ochraně včel před negativními vlivy chemizace v zemědělství (Ivana Průchová)
Ke střetu veřejných zájmů při ochraně životního prostředí a veřejného zdraví (Jana Dudová)
Nazrál čas k přijetí 3.všeobecné deklarace zvířat? (Jana Zástěrová)
Odpowidzialność podmiotów zbiorowych za przestepstwa przeciwko środowisku (Wojciech Radecki)
Účast veřejnosti ve věcech ochrany životního prostředí (Milan Damohorský)
Efektivita práva a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí (Filip Dienstbier)
K některým aspektům soukromoprávní ochrany životního prostředí (Milan Kindl)
Alternativy uplatňování zájmu ochrany životního prostředí při povolovací činnosti v oblast výstavby (Josef Staša)
Reforma ústřední státní správy a řízení životního prostředí (Jiří Šembera)
Potravinová bezpečnosť v environmentálnom práve (Milan Štefanovič)
Shrnutí úvah nad koncentrací řízení v ochraně životního prostředí (Tereza Tichá)
Vztah územního plánování a posuzování vlivů na životní prostředí (Veronika Vlčková)
Jak vypadá v České republice půl roku po vstupu do EU v teorii a v praxi transpozice a implementace evropských směrnic na ochranu přírody. (Vojtěch Stejskal)

Životopis a přehled publikační činnosti doc.Milana Pekárka

Celý text