[Číslo 25/2009]       [Číslo 26/2009]

Obsah č. 25/2009

ÚVODNÍK
TÉMA
Jakub Handrlica: Nad budoucí českou právní úpravou odpovědnosti za jaderné škody

NÁŠ HOST
Branislav Cepek: Obmedzenie vlastníckeho práva a náhrada za obmedzenie bežného užívania pozemku v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

AKTUÁLNĚ
Vojtěch Stejskal: Nový trestní zákon 2010
Ivana Nová: Návrh Politiky územního rozvoje ČR
Ondřej Vícha: Nové prováděcí vyhlášky MŽP týkající se sanačních prací

INFORMACE
Novým ministrem životního prostředí je Ladislav Miko
Dosavadní výsledky českého předsednictví v oblasti životního prostředí za leden – březen 2009

TISKOVÉ KONFERENCE
Valné shromáždění IMPEL

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Mezinárodní konference o aplikaci Aarhuské úmluvy v praxi
Prof. Fiona Maynard v Praze
Člověk a chov zvířat – v zajetí či v lidské péči?

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Opuštění psa - Závazné stanovisko je podle Nejvyššího správního soudu ČR správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř.

RECENZE A ANOTACE
Vojtěch Stejskal, Ondřej Vícha: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem, souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti
Košičiarová, S. a kol.: Právo životného prostredia

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – červen 2009

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Výroční zpráva České společnosti pro právo životního prostředí za rok 2008
Rejstřík autorů od 11. do 24. čísla časopisu České právo životního prostředí 107
Zásady recenzního řízení v rámci časopisu České právo životního prostředí 119

Celý text


Obsah č. 26/2009

TÉMA
Hana Müllerová: Ochrana životního prostředí ve francouzské ústavě – Charta životního prostředí

NÁŠ HOST
Erika Wagner: Rakouské právo životního prostředí v evropském kontextu

AKTUÁLNĚ
Veronika Tomášková: Low emission zones – opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve vybraných evropských městech
Ondřej Vícha: K nové právní úpravě nakládání s těžebními odpady
Radek Vršecký: Nad směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
Viktor Havlice: Přeshraniční přeprava odpadů po změně Plánu odpadového hospodářství České republiky
Jaroslav Niklas: Právní a odborné aspekty programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních hnědouhelných společností v Ústeckém, Karlovarském kraji a Moravskoslezském kraji
Vojtěch Stejskal: Končí rok ochrany přírody, začíná rok ochrany biodiverzity

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Martina Franková: Cena Josefa Vavrouška
Lenka Scheu: World Venice Forum 2009
Martina Franková, Vojtěch Stejskal: Jubilejní česko-polsko-slovenská vědecká konference oboru právo životního prostředí

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Ústavní soud ČR zrušil zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy Letiště Ruzyně pro jeho rozpor s ústavním pořádkem ČR

RECENZE A ANOTACE
Ebbesson, J., Okowa, P.: Environmental Law and Justice in Context
Stav ochrany ptactva v České republice – zpráva 2009

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů červenec – prosinec 2009
Sbírka mezinárodních smluv leden – prosinec 2009

Celý text