[Číslo 43/2017]       [Číslo 44/2017]       [Číslo 45/2017]       [Číslo 46/2017]

Obsah č. 43/2017

ÚVODNÍK
Parlamentní útok na ochranu přírody a základní lidská práva

AKTUÁLNĚ
Akademické stanovisko k novele stavebního zákona, kterou se mění mimo jiné zákon o ochraně přírody a krajiny

TÉMA
Vojtěch Stejskal: Nová právní úprava národních parků
Petra Hlaváčková: Prostorová ochrana mořské biodiverzity

NÁŠ HOST
Wojciech Radecki: První vzájemné kontakty představitelů polské a československé vědy v oblasti práva životního prostředí

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: Proč býk není tuleň: Evropská občanská iniciativa a ochrana životního prostředí

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: K odvodům za vynětí ze zemědělského půdního fondu a k vlastnictví odpadu

Z JUDIKATURY SPRÁVNÍHO SOUDNICTVÍ
Nejvyšší správní soud přichází se začátkem nového roku 2017 se svojí e-Sbírkou
Spolek neměl právo na účast v řízení o uložení pokuty za správní delikt Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Tři jubilea Jaroslava Drobníka
Na památku dr. Wolfganga E. Burhenneho

RECENZE A ANOTACE
Komentář k energetickému zákonu
Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2017 (leden – březen)
Sbírka mezinárodních smluv leden – březen 2017

Celý text
Obsah č. 44/2017

ÚVODNÍK
Zrušení účasti veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona a další špatné zprávy pro ochranu životního prostředí a lidská práva

TÉMA
Vojtěch Stejskal: K nové právní úpravě § 17 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o vyhlašování klidových území národních parků
Kateřina Švarcová: Normotvorba obce na úseku ochrany před hlukem
Václav Petrmichl: Aktuální otázky ukládání odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Martin Tomaštík: Evropská občanská iniciativa jako prostředek účasti veřejnosti na ochraně životního prostředí

NÁŠ HOST
Roberta Montinaro: Italské tabákové spory: zákonná regulace vs odpovědnost za výrobek?
Denis Bede: Komparácia transpozície Smernice 2003/4/ES vo vybraných členských štátoch EÚ

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: Pomocná ruka unijního práva: Těžba v Bělověžském pralese, postup podle čl. 259 SFEU, pojem „veřejná instituce“ a přístup k informacím o životním prostředí

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Vybrané ústavněprávní aspekty kontrol lokálních topenišť a plateb poplatků za svoz komunálního odpadu

RECENZE A ANOTACE
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář. 1. vydání.
Zákon o ochraně veřejného zdraví. Komentář. 1. vydání.

PŘEHLED NOVÉ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů 2017 (duben – srpen)
Sbírka mezinárodních smluv leden 2017 (březen – červenec)

Celý text
Obsah č. 45/2017

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Nesmyslné zákony, nesmyslná kácení dřevin, v lese i mimo les, v Polsku i v Česku

AKTUÁLNĚ
Tereza Snopková: Ve světle Trumpovy environmentální politiky

TÉMA
Tereza Fabšíková: Nový přestupkový zákon a ochrana životního prostředí
Vojtěch Vomáčka, Dominik Židek: Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby
Martina Franková: Změny v právní úpravě ochrany přírody při umisťování staveb a změnách využití území
Jiří Pokorný: IRENA

NÁŠ HOST
Daria Danecka, Wojciech Radecki: K otázce ochrany dřevin rostoucích mimo les v Polsku – smutné konsekvence jedné nesmyslné novelizace

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Stejskal: Předběžné opatření Soudního dvora EU v případu kácení v oblasti Bělověžského pralesa (Komise vs. Polsko – Věc C-441/17 R, usnesení z 20. 11. 2017)

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: K odpovědnosti za stav silniční vegetace v průjezdním úseku silnice

STUDENTSKÉ VÝZKUMNÉ OKÉNKO
Výsledky soutěže o Cenu Josefa Vavrouška 2017
Výsledky soutěže o Cenu Zdeňka Madara 2017
Jan Šeba: Klimatická změna před soudem: případ Urgenda proti Nizozemsku

RECENZE A ANOTACE
Horní zákon a Zákon o hornické činnosti s komentářem od Ondřeje Víchy

Celý text


Obsah č. 46/2017

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Skončil rok špatných a dobrých zpráv pro ochranu životního prostředí

TÉMA
Milan Damohorský: Čtvrtstoletí českého zákona o ochraně přírody a krajiny
Petra Jánošíková: Daňověprávní aspekty ochrany životního prostředí: Silniční daň
Eliška Dvorská: Aktuální změny právní úpravy v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
Jiří Vodička, Ilona Jančářová: Vozidla s alternativním pohonem. Jsme na ně připraveni?
Dominik Andreska, Jan Andreska: K výročí 50 let zákazu lovu dravců na výrovkách

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU
Vojtěch Vomáčka: EU zůstává Roundup Ready a Soudní dvůr vyjasňuje pravidla pro účast veřejnosti

Z JUDIKATURY ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Přezkum obecně závazných vyhlášek obcí vztahujících se k ochraně životního prostředí v aktuální judikatuře Ústavního soudu

RECENZE A ANOTACE
Územní plány před Nejvyšším správním soudem se zaměřením na otázky aktivní legitimace
Musíš znát … Pozemkové právo a právo životního prostředí

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů srpen – prosinec 2017
Sbírka mezinárodních smluv červenec – prosinec 2017

Celý text