Česká společnost pro právo životního prostředí sdružuje především právníky, ale též odborníky jiných profesí, které spojuje zájem o poznání a rozvoj práva životního prostředí. Společnost byla založena přípravným výborem v létě roku 2000 jako občanské sdružení, a to z iniciativy skupiny právníků různého odborného zaměření. Ustavující valná hromada Společnosti, která přijala stanovy a zvolila jednotlivé orgány a představitele, proběhla dne 6. března 2001 ve velkém sále Prezidia AV ČR v Praze.

Členská základna České společnosti pro právo životního prostředí je tvořena jak aktivními členy, tak členy přispěvovateli. Společnost sdružuje nejen osoby fyzické ale i právnické. Vrcholným orgánem společnosti je Valná hromada členů, která je svolávána nejméně jednou ročně. V mezidobí řídí chod společnosti Představenstvo, volené Valnou hromadou na tříleté funkční období. Na řádný chod společnosti dozírá tříčlenná Revizní komise.