STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, z. s.


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 Čl. 1

             Česká společnost pro právo životního prostředí, z. s. (dále jen „Společnost“) je spolkem, který se zabývá právem životního prostředí.

 Čl. 2

            Společnost je právnickou osobou.

Čl. 3

         Společnost vyvíjí činnost na území České republiky. Sídlem Společnosti je Praha 1, náměstí Curieových 901/7.

 Čl. 4

            Účelem činnosti Společnosti je rozvoj práva životního prostředí České republiky v souladu s principem trvale udržitelného života a jeho sbližováním s právem Evropské Unie a právními řády evropských států. Tohoto účelu dosahuje Společnost zejména tím, že
a)     uplatňuje získané poznatky a zkušenosti při přípravě návrhů právních předpisů v oboru práva životního prostředí nebo na úsecích právního řádu, které právo životního prostředí ovlivňují,
b)    vyvíjí přednáškovou a výchovně vzdělávací činnost,
c)     podporuje vědeckou a studijní činnost,
d)    podílí se na informační a publikační činnosti,
e)     spolupracuje s obdobnými společnostmi v zahraničí a napomáhá svým členům ve spolupráci se zahraničními partnery.

 
HLAVA II

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI
 
Čl. 5
Vznik členství ve Společnosti
 (1) Členství ve Společnosti je řádné a čestné. Pokud je v těchto Stanovách dále uveden výraz „člen“, má se tím na mysli řádný i čestný člen.

 
(2) Řádným členem Společnosti se může stát fyzická osoba, která

a)     dosáhla věku 18 let,
b)    má plnou způsobilost k právním úkonům,
c)     je bezúhonná,
d)    má vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, a
e)     vykonává činnost přímo nebo nepřímo související s právem životního prostředí.

Představenstvo Společnosti může z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout o prominutí podmínky podle písmene d).

 (3) Řádným členem Společnosti se může stát i právnická osoba.  Právnická osoba, která je řádným členem Společnosti, má stejná práva a povinnosti jako fyzická osoba, pokud Stanovy Společnosti nestanoví jinak.

(4) Řádné členství ve Společnosti vzniká rozhodnutím Představenstva o přijetí za člena Společnosti na základě písemné členské přihlášky a zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši a způsobem stanovenými rozhodnutím Valné hromady. Na řádné členství ve Společnosti není právní nárok.

(5) Čestným členem Společnosti se může stát osoba, která je význačným odborníkem na právo životního prostředí, popř. na obory s právem životního prostředí související. O přijetí čestného člena Společnosti rozhoduje Představenstvo na návrh člena Společnosti. Na čestné členství ve Společnosti není právní nárok.


(6) O vzniku řádného či čestného členství ve Společnosti vydá Představenstvo osobě, která se stala řádným nebo čestným členem Společnosti neprodleně písemné potvrzení.

 

Čl. 6
Práva a povinnosti členů Společnosti
 
(1)           Řádný člen Společnosti má právo
a)     účastnit se Valné hromady, hlasovat na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy,
b)    volit a být volen do Představenstva a Revizní komise,
c)     požadovat od Představenstva nebo Revizní komise vysvětlení všech záležitostí týkajících se Společnosti, které náležejí do jejich působnosti,
d)    dávat Představenstvu nebo Revizní komisi podněty k záležitostem týkajícím se Společnosti, které náležejí do jejich působnosti,
e)     doporučovat Představenstvu přijetí nových řádných či čestných členů,
f)     využívat bezplatnou poradenskou službu v rozsahu základních informací vydávaných Společností,
g)    vyžadovat při vlastní publikační činnosti od Společnosti navržení vhodných lektorů publikace a souhlas s jejím vydáváním pod odbornou garancí Společnosti,
h)    účastnit se přednáškových, výchovně vzdělávacích a všech ostatních akcí pořádaných Společností, a to zdarma nebo za sníženou členskou cenu,
i)      využívat bezplatně dokumentačních materiálů Společnosti,
j)      být vysílán jako reprezentant Společnosti na její náklady na vybrané tuzemské a zahraniční akce, které jí přinesou odborný nebo společenský prospěch,
k)    používat dodatku „člen České společnosti pro právo životního prostředí“,
l)      využívat všechny výsledky činnosti Společnosti.
 
(2)           Řádný člen Společnosti je povinen
a)     zaplatit členský příspěvek na příslušný kalendářní rok ve výši, lhůtě a způsobem stanovenými rozhodnutím Valné hromady,
b)    podporovat účel Společnosti podle čl. 4 a zdržet se jednání, jež by mohlo tento účel ohrozit nebo narušit,
c)     dodržovat Stanovy Společnosti.

(3)          
Právnická osoba, která je řádným členem Společnosti, nemá práva podle odstavce 1 písm. b) a j).

(4)          
Čestní členové Společnosti mají práva dle odstavce 1 s výjimkou práv dle písm. b). Na čestné členy Společnosti se vztahují povinnosti dle odstavce 2 písm. b) a c).
 
 
Čl. 7
Zánik členství ve Společnosti
 
(1)           Řádné členství ve Společnosti zaniká
a)     vystoupením,
b)    vyloučením za podmínek stanovených občanským zákoníkem s tím, že o případném návrhu člena Společnosti na přezkoumání rozhodnutí Představenstva o jeho vyloučení ze Společnosti je příslušná rozhodovat Revizní komise,
c)     úmrtím člena,
d)    zánikem Společnosti,
e)     nezaplacením členského příspěvku za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 
(2)           Čestné členství ve Společnosti zaniká v případech uvedených v odstavci 1 s výjimkou případu uvedeného v písm. e).

(3)       Vystoupením zaniká řádné či čestné členství dnem, kdy člen písemně oznámí Představenstvu vystoupení ze Společnosti.
 
Čl. 8
zrušen
 
Čl. 9
Seznam členů Společnosti
 
(1)       Představenstvo vede seznam všech řádných i čestných členů Společnosti.  Do seznamu se zapisují na základě rozhodnutí Představenstva tyto údaje
a)     jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště člena Společnosti a jeho e-mailová adresa,
b)    den a způsob vzniku, popřípadě i zániku členství ve Společnosti,
c)     v případě řádných členů také údaj o zaplacení, popřípadě nezaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok [čl. 6 odst. 2 písm.a)], popřípadě
d)    další údaje, které člen Společnosti poskytne.
 
(2)       Do seznamu se na základě rozhodnutí Představenstva zapíše bez zbytečného odkladu také změna zapisovaných údajů.

(3)       Člen Společnosti je povinen oznámit Představenstvu bez zbytečného odkladu všechny změny zapisovaných údajů týkajících se jeho osoby.


(4)       Seznam členů Společnosti nebude zpřístupněn.

 
 
HLAVA III
ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŮSOBNOST
 
Čl. 10
Orgány Společnosti
 
  Orgány Společnosti jsou
a)     Valná hromada,
b)    Představenstvo,
c)     Revizní komise.
 
Čl. 11
Valná hromada
 
(1)       Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Valnou hromadu tvoří členové Společnosti.

(2)       Člen Společnosti se zúčastňuje Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena Společnosti nemůže být člen Představenstva nebo Revizní komise.  

(3)       Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do osmi  měsíců po skončení kalendářního roku.  Den a místo konání Valné hromady stanoví a Valnou hromadu svolává Představenstvo. Mimořádnou Valnou hromadu je Představenstvo povinno svolat do 30 dnů ode dne, kdy o to písemně požádá alespoň jedna čtvrtina všech členů Společnosti. Mimořádnou Valnou hromadu je Představenstvo povinno svolat i v dalších případech určených Stanovami (čl. 12 odst. 2). Revizní komise je oprávněna svolat mimořádnou Valnou hromadu v případě podle čl. 13 odst. 5.  

(4)       Svolání Valné hromady provádí Představenstvo zasláním písemné nebo elektronické pozvánky všem členům Společnosti na adresu jejich bydliště nebo na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů Společnosti nejméně 20 dnů před konáním Valné hromady. Nemůže-li se člen Společnosti zúčastnit Valné hromady, je povinen to Společnosti oznámit.
 

(5)       Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna jedna třetina všech členů.  Není-li Valná hromada způsobilá se usnášet, svolá Představenstvo neprodleně náhradní Valnou hromadu způsobem uvedeným v odstavci 4.  Náhradní Valná hromada je způsobilá se usnášet v tom počtu, v jakém se sejde.
 

(6)       K přijetí rozhodnutí Valné hromady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud Stanovy výslovně nevyžadují většinu jinou.
 

(7)       Do působnosti Valné hromady náleží

a)     volba předsedy Představenstva, místopředsedů Představenstva a dalších členů Představenstva (čl. 12 odst. 2),
b)    zrušen
c)     projednávání a schvalování zpráv a vyjádření Představenstva a Revizní komise,
d)    rozhodování o stanovení výše, lhůty splatnosti a způsobu placení členských příspěvků [čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 2 písm. a)],
e)     schvalování rozpočtu Společnosti na příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrky Společnosti za uplynulý kalendářní rok,
f)     rozhodování o změně Stanov Společnosti (čl. 21 odst. 1),
g)    rozhodování o zrušení nebo přeměně Společnosti [čl. 18 písm. b)]. 

(8) V odůvodněných případech může Valná hromada rozhodovat mimo zasedání (per rollam) korespondenčně, a to v písemné podobě. Představenstvo připraví návrh na hlasování per rollam, který musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen Společnosti vyjádřit. Lhůta pro vyjádření člena Společnosti nesmí být kratší než 10 pracovních dnů. K platnosti hlasování per rollam se vyžaduje vyjádření člena Společnosti s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Představenstvo oznámí členům Společnosti písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Při hlasování per rollam je usnesení přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů Společnosti. Výsledek hlasování mimo zasedání (per rollam) je součástí zápisu z nejbližší Valné hromady.
 

(9) V případě mimořádných okolností, v jejichž důsledku je znemožněna osobní přítomnost většího počtu členů Společnosti na Valné hromadě, může Představenstvo rozhodnout, že se Valná hromada uskuteční formou videokonference nebo kombinací videokonference a osobní přítomnosti členů Společnosti. V případě, kdy se Valná hromada koná v kombinaci videokonference a osobní přítomnosti, se členové Společnosti, kteří se Valné hromady účastní prostřednictvím videokonference, považují za přítomné na Valné hromadě. Při hlasování musí být u členů, kteří se Valné hromady účastní formou videokonference, technicky umožněno ověření jejich identity a zajištěna tajnost jejich hlasování, pokud je tak stanoveno zákonem nebo Stanovami. V případě tajného hlasování hlasují všichni členové Společnosti prostředkem dálkové komunikace, který určí Představenstvo.

 
Čl. 12
Představenstvo
 
(1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. Za Představenstvo jedná navenek jménem Společnosti předseda Společnosti nebo místopředsedové Společnosti, a to každý samostatně.
 
(2)       Představenstvo se skládá z předsedy Představenstva, dvou místopředsedů Představenstva a šesti dalších členů Představenstva, které volí Valná hromada na dobu tří let.  Pokud předseda nebo místopředseda Představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením funkčního období, je Představenstvo povinno svolat do 30 dnů mimořádnou Valnou hromadu, která zvolí nového předsedu nebo místopředsedu Představenstva. Nový předseda nebo místopředseda Představenstva je volen pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo jeho předchůdci. Pokud jiný člen Představenstva zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením funkčního období, zbývající členové Představenstva jmenují dohodou nového člena.  Nový člen Představenstva je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo jeho předchůdci.
 
(3)       Členem Představenstva může být jen člen Společnosti.
 
(4)       Předseda Představenstva je předsedou Společnosti, místopředsedové Představenstva jsou místopředsedy Společnosti.  Předseda Společnosti organizuje činnost Představenstva a svolává a řídí jeho schůze.  Místopředsedové Společnosti zastupují předsedu Společnosti v těchto věcech v době jeho nepřítomnosti v pořadí určeném rozhodnutím Představenstva.
 
(5)       Představenstvo se schází ke schůzím podle potřeby. Schůze Představenstva se konají zpravidla za osobní přítomnosti členů Představenstva. Předseda Představenstva může svolat schůzi Představenstva, která se uskuteční formou videokonference. K přijetí rozhodnutí Představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, pokud Stanovy výslovně nevyžadují většinu jinou. Pokud se schůze Představenstva koná formou videokonference, musí být při hlasování členů Představenstva technicky možné ověření identity a zajištěna tajnost hlasování v případech, kdy je tak stanoveno zákonem nebo Stanovami.
 
 (6)       Do působnosti Představenstva náleží
a)     předkládání zprávy o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý kalendářní rok Valné hromadě,
b)    předkládání návrhů Valné hromadě,
c)     vydávání směrnic na základě zmocnění ve Stanovách a k jejich provedení,
d)    výklad Stanov,
e)     zřízení a zrušení sekretariátu Společnosti, jmenování a odvolání tajemníka Společnosti (čl. 16 odst. 1 a 3),
f)     zřízení a zrušení odborných komisí nebo územních složek Společnosti (čl. 15 odst. 3),
g)    ukládání úkolů sekretariátu Společnosti (čl. 16 odst. 2),
h)    rozhodování o přijetí za řádného člena Společnosti (čl. 5 odst. 3),
i)      rozhodování o přijetí za čestného člena Společnosti (čl. 5 odst. 5),
j)      rozhodování o vyloučení člena ze Společnosti [čl. 7 odst. 1 písm. b)],
k)    vedení seznamu členů Společnosti (čl. 9),
l)      zpracovávání a shromažďování dokumentace Společnosti,
m)   rozhodování o všech ostatních záležitostech Společnosti a zajištění provádění všech ostatních činností Společnosti, pokud nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Revizní komise.
 
(7) V odůvodněných případech může Představenstvo rozhodovat na návrh předsedy Představenstva mimo zasedání (per rollam), a to korespondenčně v písemné nebo elektronické podobě. Členům Představenstva je na jimi sdělenou adresu zaslán návrh usnesení s podkladovými materiály, případně údajem, kde jsou uveřejněny, a s uvedením lhůty, ve které mohou zasílat své hlasy pro návrh nebo proti návrhu usnesení, a způsobu zasílání. Lhůta pro zasílání hlasů nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne rozeslání návrhu. Usnesení mimo zasedání (per rollam) je přijato, vysloví-li se pro něj hlasováním nadpoloviční většina všech členů Představenstva. Předseda Představenstva sdělí členům Představenstva výsledek hlasování mimo zasedání (per rollam). Výsledek hlasování mimo zasedání (per rollam) je součástí zápisu z nejbližší schůze Představenstva.
 
Čl. 13
Revizní komise
 
(1)       Revizní komise je kontrolním orgánem Společnosti. Revizní komise dále rozhoduje o návrhu člena Společnosti na přezkoumání rozhodnutí Představenstva o jeho vyloučení ze Společnosti [čl. 7 odst. 1 písm. b)].
 
(2)       Členové Revizní komise kontrolují zejména, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda činnost a hospodaření Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a Stanovami.
 
(3)       Revizní komise
a)     upozorňuje na zjištěné nedostatky Představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy,
b)    předkládá Valné hromadě zprávy o výsledcích své kontrolní činnosti,
c)     přezkoumává roční účetní závěrku a předkládá Valné hromadě své vyjádření k činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý kalendářní rok.
 
(4)       Členové Revizní komise jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se Společnosti a požadovat na Představenstvu poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných skutečnostech. Představenstvo je povinno poskytnout členům Revizní komise bez zbytečného odkladu veškerou součinnost odpovídající jejich oprávněním.
 
(5)       Revizní komise je oprávněna svolat mimořádnou Valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na Valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolání mimořádné Valné hromady platí přiměřeně ustanovení čl. 11 odst. 4.
 
(6)       Revizní komise má tři členy, které volí Valná hromada na dobu dvou let. Pokud člen Revizní komise zemře, vzdá se funkce nebo je odvolán před skončením funkčního období, zbývající členové Revizní komise jmenují dohodou nového člena. Nový člen Revizní komise je jmenován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo jeho předchůdci.
 
(7)       Členem Revizní komise může být jen člen Společnosti. Člen Revizní komise nesmí být zároveň členem Představenstva, tajemníkem Společnosti nebo jiným členem sekretariátu Společnosti.
 
(8)       Revizní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda Revizní komise organizuje činnost Revizní komise, svolává a řídí její schůze a vystupuje jejím jménem navenek. Má právo účastnit se schůzí Představenstva s hlasem poradním. Místopředseda Revizní komise zastupuje předsedu Revizní komise v době jeho nepřítomnosti. Předseda a místopředseda Revizní komise jsou ze své činnosti odpovědni Revizní komisi, která je může kdykoli odvolat.
 
(9)       Revizní komise se schází ke schůzím podle potřeby. Schůze Revizní komise se konají zpravidla za osobní přítomnosti členů Revizní komise. Předseda Revizní komise může svolat schůzi Revizní komise, která se uskuteční formou videokonference. K přijetí rozhodnutí Revizní komise je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Pokud se schůze Revizní komise koná formou videokonference, musí být při hlasování členů Revizní komise technicky možné ověření identity a zajištěna tajnost hlasování v případech, kdy je tak stanoveno zákonem nebo Stanovami.
 
            (10) V odůvodněných případech může Revizní komise rozhodovat na návrh předsedy Revizní komise mimo zasedání (per rollam), a to korespondenčně v písemné nebo elektronické podobě. Členům Revizní komise je na jimi sdělenou adresu zaslán návrh usnesení s podkladovými materiály, případně s údajem, kde jsou zveřejněny, a s uvedením lhůty, ve které mohou zasílat své hlasy pro návrh nebo proti návrhu usnesení, a způsob zasílání. Lhůta pro zasílání hlasů nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne rozeslání návrhu. Usnesení mimo zasedání (per rollam) je přijato, vysloví-li se pro něj hlasováním nadpoloviční většina všech členů Revizní komise. Předseda Revizní komise sdělí členům Revizní komise výsledek hlasování mimo zasedání (per rollam). Výsledek hlasování mimo zasedání (per rollam) je součástí zápisu z nejbližší schůze Revizní komise.
 
Čl. 14
zrušen
           
Čl. 15
Odborné komise a územní složky Společnosti
 
  (1)       Odborné komise jsou užší sdružení členů Společnosti specializovaná na dílčí úseky práva životního prostředí nebo jazykovou oblast
 
  (2)       Územní složky jsou užší sdružení členů Společnosti organizovaná v rámci jednotlivých územních oblastí České republiky.
 
  (3)       Odborné komise a územní složky může zřídit Představenstvo na základě písemného návrhu podaného nejméně 5 členy Společnosti. Odborné skupiny a územní útvary nemají právní subjektivitu.
 
  (4)       Odborná komise nebo územní složky volí ze svých členů předsedu, který nejméně jednou za půl roku podává Představenstvu zprávu o činnosti odborné skupiny nebo územního útvaru.
 
   (5)       Činnost odborných komisí a územních složek koordinuje Představenstvo.
 
Čl. 16
Sekretariát Společnosti
 
(1)       Představenstvo může zřídit sekretariát Společnosti (dále jen „sekretariát“).  Sekretariát se skládá z tajemníka Společnosti (dále jen „tajemník“) a dalších členů nebo zaměstnanců Společnosti.  
 
(2)       Sekretariát plní úkoly, které mu uloží Představenstvo.
 
(3)       V čele sekretariátu je tajemník, který sekretariát řídí a odpovídá Představenstvu za jeho činnost. Tajemník je oprávněn činit za Společnost právní jednání ve věcech souvisejících s běžnou správou Společnosti.
 
 
HLAVA IV
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
 
Čl. 17
 
    (1)       Společnost hospodaří se svým majetkem účelně a hospodárně tak, aby byl účel její činnosti podle čl. 4 co nejlépe plněn.
 
    (2)       Společnost sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.  Rozpočet sestavuje na příslušný kalendářní rok a roční účetní závěrku schválí do šesti měsíců po skončení kalendářního roku.
 
    (3)       Příjmem Společnosti mohou být zejména:
a)     členské příspěvky,
b)    dotace,
c)     granty,
d)    dary.
 
(4)       Společnost může podnikat nebo vykonávat jinou samostatnou výdělečnou činnost jen, pokud je to ku prospěchu plnění účelu její činnosti podle čl. 4.
 
 
HLAVA V
ZRUŠENÍ, PŘEMĚNA A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI
 
Čl. 18
Zrušení a přeměna Společnosti
 
O dobrovolném zrušení, jakož i o přeměně Společnosti rozhoduje Valná Hromada nadpoloviční většinou všech členů.
 
 
Čl. 19
Likvidace Společnosti
 
Likvidační zůstatek musí být použit přednostně pro jiné neziskové právnické osoby v oblasti vydavatelské nebo nakladatelské činnosti; nebude-li to možné, pak pro jiné neziskové právnické osoby.
 
Čl. 20
zrušen
 
 
HLAVA VI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
Čl. 21
 
(1)       O změně Stanov Společnosti rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů.
 
(2)       Do doby ustavení orgánů Společnosti v souladu s těmito Stanovami vykonává působnost a pravomoci orgánů Společnosti přípravný výbor, který předloží první Valné hromadě zprávu o své činnosti.
 Text původních Stanov v pdf