PODMÍNKY ČLENSTVÍ V ČSPŽP


Podmínky členství upravuje čl. 5 stanov (úplné znění stanov naleznete zde).

Členem Společnosti se může stát fyzická i právnická osoba.
Fyzická osoba musí splňovat následující podmínky:
    a) dosáhla věku 18 let,
    b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
    c) je bezúhonná,
    d) má vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, a
    e) vykonává činnost přímo nebo nepřímo související s právem životního prostředí.

Představenstvo Společnosti může z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout o prominutí podmínky podle písmene d).

Členství ve Společnosti vzniká rozhodnutím Představenstva o přijetí za člena Společnosti na základě písemné členské přihlášky a zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši a způsobem stanovenými rozhodnutím Valné hromady. Na členství ve Společnosti není právní nárok.Jak se stát členem:

Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašlete na adresu Společnosti.
Podmínkou členství je uhrazení členského příspěvku ve výši 400,- Kč (nevýdělečně činní 200,- Kč).
Příspěvek lze uhradit bankovním převodem nebo složenkou na účet Společnosti.
O přijetí za člena Společnosti rozhoduje představenstvo společnosti.
O rozhodnutí budete neprodleně informováni.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte nás na adrese spolecnost@cspzp.com
Přihlášku si můžete vytisknout zde.