Vítejte na stránkách České společnosti pro právo životního prostředí


Česká společnost pro právo životního prostředí sdružuje především právníky, ale též odborníky jiných profesí, které spojuje zájem o poznání a rozvoj práva životního prostředí. Společnost byla založena přípravným výborem v létě roku 2000 jako občanské sdružení, a to z iniciativy skupiny právníků různého odborného zaměření. Ustavující valná hromada Společnosti, která přijala stanovy a zvolila jednotlivé orgány a představitele, proběhla dne 6. března 2001 ve velkém sále Prezidia AV ČR v Praze.

Česká společnost pro právo životního prostředí si dala za cíl podporovat znalost, rozvoj a šíření oboru práva životního prostředí. Chce aktivně přispívat nejen ke tvorbě nových právních předpisů, ale též k uskutečňovat vzdělávací a informační akce pro zvýšení vnímavosti veřejnosti na úseku práva životního prostředí. Cílem společnosti je být místem úvah a diskusí, stát se zprostředkovatelem výzkumu, studia, osvěty a výuky. Společnost chce být činná též na poli mezinárodního (mezinárodního a komunitárního práva životního prostředí), a to zejména navazováním a udržováním řady bilaterálních či multilaterálních kontaktů v zahraničí. Již byla zahájena spolupráce s Evropským sdružením práva životního prostředí a s Mezinárodním centrem srovnávacího práva životního prostředí.Připravuje se navázání úzké spolupráce s dalšími sdruženími z celého světa. Společnost spolupracuje též s Českou společností pro stavební právo.

Členská základna České společnosti pro právo životního prostředí je tvořena jak aktivními členy, tak členy přispěvovateli. Společnost sdružuje nejen osoby fyzické ale i právnické. Vrcholným orgánem společnosti je Valná hromada členů, která je svolávána nejméně jednou ročně. V mezidobí řídí chod společnosti Představenstvo, volené Valnou hromadou na tříleté funkční období. Na řádný chod společnosti dozírá tříčlenná Revizní komise.