[Číslo 63/2022]       [Číslo 64/2022]       [Číslo 65/2022]       [Číslo 66/2022]

Obsah č. 63/2022

    ÚVODNÍK
    Ohrožení životního prostředí v důsledku vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu

VĚDECKÁ TÉMATA 
Tereza Fabšíková: Změny v trestněprávní ochraně životního prostředí podle návrhu nové směrnice 
Ondřej Vícha: K právním aspektům opětovného využití těžebních odpadů 
Václav Petrmichl: Právní aspekty ukládání nápravných opatření dle nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
Gabriela Kubíková: Ochrana hospodářských zvířat během přepravy v evropském právu 

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SOUDNÍHO DVORA EU a ESLP 
Vojtěch Vomáčka: Česká stopa u Soudního dvora a střízlivění po Turówu 

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR 
Vojtěch Stejskal: K nové právní úpravě zónace národního parku (zvláště v NP Šumava) 

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA 
Karolína Žákovská: 4. zasedání BBNJ konference: ujasnění pozic před velkým finále? 
Daniel Mach: Zpráva z I. mezinárodní konference věnované přeshraničním aspektům těžby nerostných surovin 

NOVINKY Z LEGISLATIVNÍHO PROCESU 
Vojtěch Stejskal: Návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí 

RECENZE A ANOTACE 
Publikace Management of Municipal Waste in the EU Member States: Best Practices. 

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI 
K 85. narozeninám doc. Jaroslava Drobníka 

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů leden – duben 2022  
Sbírka mezinárodních smluv leden – duben 2022 

Celý textObsah č. 64/2022

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal: Prameny práva životního prostředí (jubilanti v roce 2022)

VĚDECKÁ TÉMATA
Hana Müllerová: První česká klimatická litigace: prvoinstanční rozhodnutí jako průlom v dovození mitigačních závazků ČR i v doplnění práva na příznivé životní prostředí
Dominik Beránek: Zamyšlení nad působností vodního zákona
Piotr Poniatowski: Road traffic noise problem and protection against such noise in Polish law – basic issues

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA SDEU A ESLP
Vojtěch Vomáčka: Co přináší novelizace Aarhuského nařízení a jak se k soudní ochraně staví české soudy

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Dominik Židek: Ústavnost liniového zákona – analýza nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 (114/2022 Sb.)

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Jakub Kanický: Zpráva z 23. ročníku česko-polsko-slovenské konference z oblasti práva životního prostředí
Jan Hak: Olomoucké právnické dny 2022 a rekodifi kace stavebního práva v Česku

RECENZE A ANOTACE
Recenze monografie Aleše Máchy Veřejné užívání a jeho předmět

Celý text

Obsah č. 65/2022

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU
Vojtěch Stejskal: Předsednictví České republiky v Radě EU 2022 z pohledu ochrany životního prostředí a klimatu
Michael Hošek: Globální rámec ochrany biodiversity do roku 2030
Helena Straková: 19. konference smluvních stran Úmluvy CITES

VĚDECKÁ TÉMATA
Klára Djemel: Limity a omezení vlastnického práva v zájmu ochrany lesa. Komparativní pohled na principy omezení vlastnického práva v České republice a Spolkové republice Německo
Dominik Beránek: Odpovědnost za ztrátu podzemní vody
Rita Simon: Ambitious Air Quality Plans, Disappointing Reality

KOMENTOVANÁ JUDIKATURA ÚSTAVNÍHO SOUDU ČR
Ondřej Vícha: Aktuální rozhodnutí Ústavního soudu (nejen) k místnímu poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

RECENZE A ANOTACE

Celý textObsah č. 66/2022

ÚVODNÍK
Vojtěch Stejskal

VĚDECKÁ TÉMATA
Daria Danecka, Wojciech Radecki: Odpovědnost za trestné činy, přestupky a správní delikty podle polské právní úpravy nakládání s odpady
Marek Peringer: Právní aspekty záměrů hlukově náročných dopravních staveb
Vojtěch Stejskal: Právní otázky podmínek polodivokého chovu a repatriace velkých býložravců do krajiny

Z JUDIKATURY SDEU A ESLP
Vojtěch Stejskal: Odpovědnost členského státu za újmu na zdraví, způsobenou porušováním mezních hodnot kvality vnějšího ovzduší

RECENZE A ANOTACE
Tomáš Cajthaml, Jan Frouz, Bedřich Moldan (ed.) Environmentální výzkum a hrozby 21. století

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
Sbírka zákonů listopad – prosinec 2022

Celý text