III. česko-polsko-slovenská konference práva životního prostředí

Příspěvky ze III. česko-polsko-slovenské konference práva životního prostředí
Prof. JUDr. Milan Štefanovič, DrSc. (Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave) Právna úprava ochrany pôdy v Slovenskej republike Příspěvek se týká slovenské právní úpravy hospodaření se zemědělským půdním fondem, a to jak v rámci ochrany kvality, tak kvantity půdního fondu.
Celý text
Prof. dr hab. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Zespół Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu) Plany ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych w Polsce Příspěvek se zabývá otázkami koncepčního plánování národních parků a chráněných přírodních oblastí v Polsku.
Celý text
Jerzy Rotko Planowanie w gospodarce wodnej Obsahem příspěvku je zhodnocení aktuálního stavu plánování v oblasti vod v Polsku, zejména s ohledem na nový vodní zákon z 18. června 2001.
Celý text
Mgr Paweł Bojarski (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) Programy ochrony powietrza Náplní příspěvku je zhodnocení aktuálních koncepčních nástrojů ochrany ovzduší podle polského práva životního prostředí.
Celý text
JUDr. Jan Jerzmański (Uniwersytet Opolski,Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji) Planowanie w gospodarce odpadami Příspěvek se věnuje problematice plánování v oblasti hospodaření s odpady v Polsku.
Celý text
Katarzyna Kobielska (Uniwersytet Wrocławski - Instytut politologii) Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy Příspěvek se zabývá problematikou koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí ve sféře plánování na obecní úrovni. Vychází z vlastního průzkumu asi ve 100 obcích v části polského Slezka.
Celý text
Halina Lisicka (Instytut Politologii - Wrocław) Programy ochrony środowiska jako narzędzie polityki ochrony środowiska Referát se zabývá koncepčními nástroji ochrany životního prostředí jako jedním z prostředků ekologické politiky.
Celý text
Jerzy Sommer Charakter prawny planów w zakresie ochrony środowiska Příspěvek se zabývá právních charakterem plánů a programů ochrany životního prostředí. Ze jména se dotýká otázky jejich závaznosti a postavení mezi ostatními právními normami.
Celý text
JUDr. Jana Dudová, Dr. Koncepční nástroje v oblasti ochrany vod Příspěvek se zabývá právních charakterem plánů a programů ochrany vod v České republice podle nového zákona č. 254/2001 S. (vodní zákon).
Celý text
Doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. Právnická fakulta MU Brno Územní plánování - jeho postavení a úloha při ochraně životního prostředí a jeho vztahy k dalším koncepčním nástrojům ochrany životního prostředí z pohledu práva Příspěvek řeší problematiku plánování v území jakožto jednoho z hlavních koncepčních nástrojů práva životního prostředí.
Celý text
Doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. Právnická fakulta MU Brno Základní právní prostředky na úseku atomového havarijního plánování Příspěvek řeší specifickou problematiku plánování v oblasti nakládání s atomovou eneregií, resp. ionizujícím zářením.
Celý text
Doc. JUDr. Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno Koncepční nástroje v ochraně ovzduší Příspěvek řeší problematiku plánování v oblasti ochrany ovzduší.
Celý text