[Číslo 1/2001]      [Číslo 2/2001]

Obsah č. 1/2001

Úvodník
České právo, česká společnost a český časopis, a to vše o životním prostředí

Téma
Právo životního prostředí se představuje (M.Pekárek)
Vývoj práva životního prostředí v České republice - návrhy nových právních předpisů (M.Franková)
Řešení konfliktů mezi ochranou životního prostředí a zájmy vlastníků a uživatelů půdy při provozování zemědělské výroby (J.Drobník)
K účasti veřejnosti při rozhodování ve věcech životního prostředí (P.Kužvart)
Energetika, těžba nerostných surovin a doprava ve vztahu k ochraně životního prostředí z pohledu českého práva (M.Damohorský)
Nepůvodní a invazní druhy v právních úpravách Německa, Polska, Nového Zélandu a České republiky (V.Máca)
Ochrana životního prostředí v činnosti Rady Evropy (J.Zástěrová)
Plnění povinností vyplývajících ze směrnice o ptácích a ze směrnice o stanovištích (V.Stejskal)
Ručení v životním prostředí jako nástroj internalizace externích environmentálních nákladů (F.Kerschner)

Zprávy ze Společnosti
Vznik České společnosti pro právo životního prostředí
České dny práva životního prostředí - I. ročník
První akce České společnosti pro právo životního prostředí

Rozhovor se zahraniční osobností
Prof.Dr. Ferdinand Kerschner

Aktuality
Kapitola 22: Životní prostředí byla uzavřena
Informace o specializovaných vzdělávacích institucích
Mezinárodní konference
Správní judikatura týkající se práva životního prostředí
Recenze a anotace
Vyšlo ve Sbírce zákonů

Celý text


Obsah č. 2/2001

Téma
Nad připravovaným pojetím postavení účastníků řízení a žalobou ve veřejném zájmu (S.Mlčoch)
Pokrok v proceduře EIA ? (I.Jančářová)
Ochrana životního prostředí Antarktidy z pohledu věcného záměru zákona o Antarktidě (O.Vícha)
Nad návrhem zákona o zoologických zahradách (M.Damohorský)
Směrnice o stanovištích ve světle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora (M.Smolek)
Omezení mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin (V.Stejskal)
Praktické dopady uplatňování zákona CITES (J.Staňková)

Rozhovor se zahraniční osobností
Prof.Dr.Wojciech Radecki z Právního institutu Polské akademie věd ve Wroclawi

Informace o vzdělávacích institucích
Univerzita OSN

Z vědeckého života
II. světový kongres právníků a společností pro právo životního prostředí
Nestručná zpráva o konferenci o novinkách v právu životního prostředí Evropského společenství "Slovanský kongres" práva životního prostředí podruhé

Aktualita
Novelizace trestního zákona na úseku trestných činů proti životnímu prostředí

Zprávy ze Společnosti
Recenze a anotace
Správní judikatura týkající se práva životního prostředí
Přehled aktuální legislativy v oblasti práva životního prostředí

Celý text