[Číslo 19/2007]       [Číslo 20/2007]       [Číslo 21/2007]

Obsah č. 19/2007

TÉMA
Vojtěch Stejskal: Nová komunitární trestněprávní ochrana životního prostředí na obzoru
Ondřej Vícha: Informace o transpozici směrnice 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí v ČR
Ondřej Tošner: Stát jako vlastník vyhrazených nerostů
Martin Kubica: Operační program Životní prostředí
Veronika Tomášková: Ekomafie a organizovaná zločinnost v oblasti životního prostředí v Itálii
Jana Vavřinová: Bude Karpatská úmluva šancí pro ochranu Karpat?

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Veronika Vlčková: Společný česko-rakouský odborný seminář „Územní plánování a ochrana životního prostředí“
Ivana Macúchová: Návštěva Owena McIntyrea v Praze

ZPRÁVY Z ČSPŽP
Údaje o činnosti ČSPŽP v oblasti mezinárodní spolupráce za rok 2006
Zpráva o činnosti České společnosti pro právo životního prostředí za rok 2006
Valná hromada zvolila nové představenstvo společnosti na léta 2007 – 2009
Docent Jaroslav Drobník sedmdesátníkem

INFORMACE
Po půl roce nová vláda a nový ministr životního prostředí
Zpráva Mezivládního panelu ke změně klimatu: vliv člověka na globální oteplování je velmi pravděpodobný

RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 20/2007

AKTUÁLNĚ
Cenu Josefa Vavrouška pro rok 2007 obdržela Karolina Žákovská

TÉMA
Michal Bernard: Horní právo a ochrana životního prostředí
INFORMACE
Nobelova cena za mír pro rok 2007 udělena Mezivládnímu panelu pro klimatické změny a Albertu Goreovi
Vývoj mezinárodních aktivit vztahujících se ke změnám klimatu

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Celoevropská konference Federace Europarc
Otazníky kolem CITES
Rakousko-český seminář o odpovědnosti za ztráty na životním prostředí

RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text


Obsah č. 21/2007

TÉMA
JUDr. Milan Cikánek, Ing. Mariana Sprátková: Nástin problematiky Cross – Compliance
Mgr. David Liškutín: WTO a ochrana životního prostředí
JUDr. Hana Müllerová: Nástin právní úpravy ochrany životního prostředí na Novém Zélandu, zejména s ohledem na princip integrace
Mgr. Ivana Nová: Nové evropské nařízení o přepravě odpadů přes hranice
JUDr. Ondřej Vícha: XXX. zasedání Konzultativní schůzky ke Smlouvě o Antarktidě
JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.: Ochrana biodiverzity v environmentální politice

JUDIKATURA SOUDŮ
Právo myslivecké kontra právo vlastnické v nálezu Ústavního soudu ČR
Nejvyšší správní soud ČR potvrdil prokazování původu chovaných živočichů testem DNA

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Vzpomínání na Zdeňka Madara
Český den práva životního prostředí v roce 2008
Bolzanova cena
Návštěva profesora Beuriera v Praze

RECENZE A ANOTACE
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text