[Číslo 22/2008]       [Číslo 23/2008]       [Číslo 24/2008]

Obsah č. 22/2008

TÉMA
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M.: Právní rámec pro projekty zachycování a skladování oxidu uhličitého
Mgr. Zuzana Ostrá: Historie a současnost právního vývoje Národního parku Bavorský les
JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. – JUDr. Ondřej Vícha: Základní principy zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Mgr. Ivana Nová: Právní úprava odpovědnosti v ochraně před zdroji ohrožení životního prostředí

INFORMACE
Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013
Nová rámcová směrnice o odpadech (opravdu v roce 2008?)
Integrovaný registr znečišťování – legislativní aktualita
Zakázané prostředky a způsoby usmrcování, odchytu a jiných forem využívání volně žijících živočichů

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI Zemřel Ivan Dejmal

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Sir Robert Carnwath v Praze
Konference k 660. výročí založení PFUK

RECENZE A ANOTACE
Raymond O’Rourke: European Food Law aneb Krátký úvod do potravinového práva
Wagner, Erika - Kerschner, Ferdinand: Immissionsschutzgesetz-Luft (Praxishandbuch)

JUDIKATURA
PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY

Celý text
Obsah č. 23/2008

TÉMA
Lenka Rybářová: Právní aspekty přeshraniční přepravy odpadů

INFORMACE
Ondřej Vícha: Rezoluce Valného shromáždění OSN k přeshraničním škodám pocházejícím z rizikových činností
Viktor Havlice: Nová rámcová směrnice o odpadech (opravdu v roce 2008?)
Vojtěch Stejskal: Trestněprávní ochrana životního prostředí v evropském komunitárním právu těsně před cílem?
Tereza Tichá: Integrovaný registr znečišťování – legislativní aktualita
Jana Prchalová: Zakázané prostředky a způsoby usmrcování, odchytu a jiných forem využívání volně žijících živočichů
Redakční zpráva: Evropská komise schválila Operační program Životní prostředí 2007 - 2013

RECENZE
Vojtěch Stejskal: Právo ochrany přírody v Polsku

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Milan Cikánek: „Životní prostředí a mezinárodní bezpečnost“ aneb šéf UNEPu Achim Steiner v Praze
Vojtěch Stejskal – Michal Sobotka: Mezinárodní konference „Rada Evropy a ochrana životního prostředí“

ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI
Zpráva o činnosti ČSPŽP za rok 2007

JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
Rozhodnutí Evropského soudního dvora C-440/05 ze dne 23.října 2007 o Rámcovém rozhodnutí Rady 2005/667/SVV ze dne 12. července 2005 k posílení rámce trestního práva pro boj proti znečištění z lodí

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY ZÁSADY RECENZNÍHO ŘÍZENÍ

Celý text


Obsah č. 24/2008

TÉMA
Anna Cajchanová: Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství

NÁŠ HOST
Wojciech Radecki: Proměny v organizaci veřejné správy ochrany životního prostředí v Polsku

INFORMACE
Od prosince 2008 je úprava trestněprávní ochrany životního prostředí společná v celé EU
Předsednictví ČR Radě EU v roce 2009

ZE SOUDNÍ JUDIKATURY
Sousedská žaloba jako prostředek obrany proti nadlimitnímu hluku z dálnice aneb krátce nad jedním rozsudkem Městského soudu v Praze
Nejvyšší správní soud zrušil opatření obecné povahy, kterým se vydává změna Územního plánu Hlavního města Prahy

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
Mezinárodní konference o environmentálním vzdělávání

RECENZE A ANOTACE
Recenze knihy Veřejná správa životního prostředí,autorka publikace: doc. Ing. Alena Hadrabová, CSc.
Pavel Černohous, Luděk Šikola. Od územního plánování po stavební povolení – kdy a jak se účastnit. 2. vydání.

PŘEHLED AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY
ZÁSADY RECENZNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI ČASOPISU ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Celý text